Kiila-palvelu - yleiset toimitus- ja käyttöehdot, Paperininja tmi 05/2017

1. Rekisteröityminen

1.1 Paperininja tmi:n (jäljempänä ”Toimittaja”) Kiila-niminen www-palvelu (jäljempänä ”Palvelu”) on myynnissä oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille. Luonnollisen henkilön (jäljempänä ”Asiakas”) tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä Palvelun verkkosivulla https://kiila.co. Oikeushenkilöiden kanssa solmitaan aina erillinen sopimus.

1.2 Ensimmäisen tilauksen yhteydessä Asiakkaan tulee:
a) rekisteröityä Asiakkaana Toimittajan asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pyydetyt tiedot.
b) Antaa suostumuksensa siihen, että Toimittaja rekisteröi tarvittavat henkilötiedot asiakasrekisteriinsä. Toimittajan asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Toimittaja noudattaa toiminnassaan Henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä ja sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

1.3 Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta Palveluun rekisteröityessään.

2 Tilaus

2.1 Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu ensi sijassa sähköpostitse tai toissijaisesti puhelimitse. Asiakas sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

2.2 Näiden toimitusehtojen mukainen sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Toimittaja on sähköpostilla lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

3 Peruutusoikeus

3.1 Asiakkaalla on ilman eri perusteluja kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa Palvelun tilaus 14 päivän kuluttua kauppasopimuksen voimaantulosta. Peruutusilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisella sähköpostiviestillä tai Toimittajan verkkosivuilta (https://kiila.co) löytyvällä peruutusilmoituslomakkeella. Mikäli Asiakas ei peruuta sopimusta peruutusajan aikana, sopimus on voimassa laskutuskauden loppuun.

4 Hinnat, lisenssin voimassaoloaika, toimitusehtojen muutokset

4.1 Toimittajan kulloinkin voimassaolevat hinnat ovat nähtävissä Toimittajan yleisessä hinnastossa www-sivuilla https://kiila.co. Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa.

4.2 Toimittajan myymä Palvelu on luonteeltaan käyttöoikeuslisenssi: tämä lisenssi on voimassa seuraavan kesäkuun 30:nteen päivään saakka. Mikäli kauppasopimuksen tullessa voimaan voimassaolokausi jäisi alle 90 päivään, lisenssi on voimassa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun 30:nteen päivään saakka. Asiakkaan pyynnöstä sopimuksesta voidaan tehdä myös automaattisesti uusiutuva.

4.3 Kohdasta 4.2 poikkeavat käyttöoikeudet sovitaan aina erillisellä käyttöoikeussopimuksella.

4.4 Nämä toimitus- ja käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Uusien toimitusten osalta Toimittaja voi tarvittaessa muuttaa näitä toimitus- ja käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

5 Palvelun käyttö

5.1 Palvelun sisältökuvaus on löydettävissä toimittajan www-sivuilta https://kiila.co/

5.2 Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta palvelun sisältöön tai palvelutasoon.

5.3 Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua lisenssiensä voimassaolon ajan, Asiakkaan toimintaan, Palvelun sisältökuvauksen puitteissa.

5.4 Asiakas kustantaa omat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, joita tarvitaan Palvelun käytössä, sekä vastaa niiden toimivuudesta ja siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Toimittajaa tai muita Palvelun käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien ohjelmistojen ja laitteiden yhteensopivuudesta Palveluun.

5.5 Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän Palvelua tavalla, joka ei vastaa Palvelun sisältökuvausta tai vaarantaa Palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava Asiakkaalle Palveluun pääsyn estämisestä.

5.6 Asiakas vastaa, että Asiakas säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

5.7 On kiellettyä liikkua sivustolla ja hakea tietoja millään muulla tavalla kuin www-selaimen linkkejä painamalla. Toimittaja tulee puuttumaan väärinkäytöksin.

6 Toimitus

6.1 Arvioitu toimitusaika on 1–3 työpäivää maksun vastaanottamisesta. Mikäli arvioitu toimitusaika on edellä mainittua pidempi jonkin Toimittajan tuotteen osalta, siitä on ilmoitus kyseessä olevan tuotteen esittelyn yhteydessä www-sivuilla. Jos Asiakkaan tilaama tuote tai palvelu on loppunut tilapäisesti tai kokonaan, niin Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle asiasta viipymättä ja myös, jos toimitusaika on oleellisesti pidempi kuin tässä sopimusehdossa mainittu arvioitu toimitusaika.

6.2 Mikäli Asiakas haluaa toimituksen nopeammin kuin yllä kohdassa 5.1 on määritelty, on Asiakkaan otettava yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen myynti@kiila.co ja tiedusteltava nopeutetun käsittelyn ja toimituksen mahdollisuutta.

6.3 Kaikki tuotteet toimitetaan Asiakkaalle sähköisessä muodossa. Toimitus on tapahtunut, kun Asiakkaalle on toimitettu tilattu Palvelu sähköisessä muodossa tai linkkinä palveluun tai tunnuksina.

6.4 Myös laskut Asiakkaalle toimitetaan sähköisesti (sähköposti, verkkolasku tai muu vastaava). Paperilasku toimitetaan vain erillisestä pyynnöstä ja siitä veloitetaan Toimittajan www-sivuilla olevan hinnaston mukaisesti (toukokuussa 2017: 3 € per lasku).

7 Maksutavat

7.1 Maksu tapahtuu verkkolaskulla tai tilisiirrolla. Maksuosoituksen kirjauduttua Toimittajan pankkitilille Toimittaja avaa Palvelun ja lähettää sähköpostilla tarvittavat tiedot yllä 5. kohdassa mainitussa aikataulussa maksusuorituksen jälkeen.

8 Virhe toimituksessa

8.1 Mikäli toimitettu Palvelu on väärä, Palvelu on vaurioitunut tai kyseessä on muu Toimittajan virhe, tulee Asiakkaan ilmoittaa asiasta välittömästi virheen ilmettyä Toimittajalle, joko sähköpostilla osoitteeseen myynti@kiila.co tai postitse osoitteeseen: Paperininja, Korpelanhaantie 4, 29600 Noormarkku. Virheellinen toimitus korjataan Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.

9 Vastuunrajoitus

9.1 Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Toimittaja ei vastaa haitoista, jotka johtuvat esimerkiksi siitä, että hankittu Palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita tai ylivoimaisesta esteestä. Toimittaja ei vastaa internet-runkoverkossa tai lähipalvelimissa olevista vioista tai niiden aiheuttamista häiriöistä ja katkoksista Palvelun käytössä.

9.2 Toimittaja vastaa vain Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan tekemästä sopimusehtojen rikkomisesta. Toimittajan vastuu sopimusrikkomuksen kohteena olevan Palvelun osalta rajoittuu kuitenkin aina enintään voimassa olevan hinnaston mukaisen Palveluhinnan vuosimaksua vastaavaan summaan

9.3 Jos todetaan, että Toimittajan Palveluun liittyvien ohjelmistojen sopimuksen mukainen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on Toimittajalla oikeus hankkia omalla kustannuksellaan oikeus käytön jatkamiseen, korvata käyttö toiminnallisesti vastaavalla tavalla tai muuttaa Palvelua niin, ettei kolmannen oikeuksia loukata.

10 Asiakkaan aineistot, tietojen kerääminen ja niiden säilyttäminen

10.1 Asiakkaan tiedot ja aineistot tallennetaan tietokantaan. Tietokannassa olevat Asiakkaan tiedot kuuluvat Asiakkaalle. Asiakkaan omien käyttäjien Palveluun lisäämät tiedot kuuluvat heille itselleen. Toimittajan palveluksessa tai Toimittajan kanssa alihankintasuhteessa olevilla ylläpito- ja kehitystyöstä vastaavilla henkilöillä on salassa pidettävän asiakastiedon osalta salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sen tiedon osalta, jonka he saavat tietoonsa välttämättömien ylläpito-, päivitys- tai kehitystoimenpiteiden aikana. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusopimuksen päätyttyä.

10.2 Asiakkaan toiminnan myötä Palveluun saattaa tallentua koevastauksia tai koevastauksiin rinnastettavia tekstejä ja aineistoja. Asiakkaalla on oikeus tarkastella ja käsitellä vain omien käyttäjiensä lisäämiä koevastauksia tai niihin rinnastettavia aineistoja. Toimittajalla, Toimittajan palveluksessa tai Toimittajan kanssa alihankintasuhteessa olevilla ylläpito- ja kehitystyöstä vastaavilla henkilöillä ei ole lupaa tarkastella tai käsitellä Asiakkaan käyttäjän koevastausta tai siihen rinnastettavaa aineistoa ilman kyseisen käyttäjän (tai hänen huoltajansa, mikäli käyttäjä on alaikäinen) kirjallista suostumusta. Mikäli Toimittajan tulee Asiakkaan pyynnöstä saada pääsy koevastauksiin tai niihin rinnastettaviin aineistoihin, tulee Asiakkaan hankkia käyttäjiensä tai alaikäisten käyttäjien huoltajien kirjallinen suostumus Toimittajan ohjeiden mukaisesti tai korvata Toimittajalle suostumusten keräämisestä aiheutuvat kulut.

10.3 Toimittaja ei ole velvollinen tekemään varmuuskopioita Asiakkaan aineistoista. Asiakas voi poistaa aineistot halutessaan jo sopimusaikana. Asiakkaan lisenssit ovat henkilökohtaisia. Asiakas on yksin vastuussa käyttämästään aineistosta. Toimittajalla on oikeus poistaa Asiakkaan aineistot heti lisenssin voimassaolon päätyttyä.

10.4 Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua omien käyttäjiensä henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen siltä osin, kuin Toimittajan tietosuojaselosteessa on mainittu ja on tarpeellista Asiakkaan oman toiminnan kannalta. Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Toimittajan verkkosivuilta https://kiila.co

10.5 Asiakas ei saa käyttää Palvelua alle 16-vuotiaiden luonnollisten henkilöiden henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten henkilöiden huoltajan lupaa. On Asiakkaan vastuulla pitää huoli, että Asiakkaan alle 16-vuotiaiden käyttäjien tietoja tallennetaan Palveluun vain huoltajan luvalla.

10.6 Toimittajan sitoutuu säilyttämään Asiakkaan ja hänen käyttäjiensä tietoja kolme vuotta (1080 päivää) laskien siitä päivästä, kun tieto on järjestelmään tuotu, tai kunnes Asiakas itse poistaa tiedot tai kunnes käyttäjä pyytää tietonsa poistettavan. Tietojen käyttö- ja lukuoikeutta varten Asiakas tarvitsee voimassaolevan lisenssin Palveluun.

10.7 Palvelu kerää automaattisesti lokitietoja siitä, keiden Palvelun käyttäjien henkilötietoja Asiakas on katsellut tai käsitellyt. Nämä tiedot tallennetaan erilliseen tietokantaan. Toimittaja säilyttää näitä lokitietoja viisi (5) vuotta laskien siitä päivästä, kun tieto on merkitty tietokantaan.

11 Asiakkaan vastuu

11.1 Asiakkaan tulee käyttää Palvelua tämän sopimuksen sekä hyvän tavan ja lain säädösten mukaisesti. Asiakas vastaa Toimittajalle aiheutuneista kustannuksista ja maksuista, jotka Toimittaja mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle Asiakkaan toimenpiteiden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää Toimittajaa vastaan oikeustoimet Asiakkaan toiminnan vuoksi, Asiakas vastaa Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

12 Ylivoimainen este (Force majeure)

12.1 Toimittaja ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, lakosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Toimittajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

13 Riitojen ratkaisu

13.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitojen ratkaisupaikka on Porin käräjäoikeus.